Зейнетақы қоры салымшыларының шотындағы инвестициялық табыс күнсайын есептеледі

Зейнетақы қоры салымшыларының шотындағы инвестициялық табыс күнсайын есептеледі

2018 жылыБірыңғайжинақтаушызейнетақықоры (бұданәрі – БЖЗҚ, Қор) салымшыларыныңшоттарына 847,1 млрд теңгекөлеміндезейнетақыжарналарытүсті. Бұл 2017 жылдыңсәйкескөрсеткішіменсалыстырғанда 92,7 млрд теңгеге, яғни 12 пайызғажоғары. Салымшылар мен алушылардыңшоттарынаүлестірілген таза инвестициялықтабыс 917,1 млрд теңгегежетті. Ол 2017 жылғыкөрсеткішпен (550,5 млрд теңге) салыстырғанда 67 пайызғажоғары. Яғни, 2018 жылы 1 теңгежарнаға 1 теңгеинвестициялықтабысесептелді. БұлҚорқұрылғаннанбергірекордтықкөрсеткіш, депхабарлайды «БЖЗҚ» АҚ баспасөзқызметі.   

            2018 жылы БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңтабыстылығы 11,27 пайызболса, осы кезеңде инфляция деңгейі 5,3 пайызғажеткен. Яғни, біржылішіндезейнетақыактивтерібойыншанақты, таза табыстылық – 5,97 пайыздықұрады. Салыстырыпқарайтынболсақ, 2017 жылызейнетақыактивтерініңтабыстылығы 7,92 пайыз, ал инфляция деңгейі 7,1 пайызболған.

            Жалпызейнетақыактивтерініңөсімішамамен 21 пайызболды. Зейнетақыактивтеріжарналардан, төлемдерденжәнеинвестициялықтабыстанқұралады.

            Зейнетақыжинақтарыныңнақтытабыстылығы 2019 жылдыңалғашқыайларында да инфляция деңгейінен 6,1 пайыздықтармаққажоғарыболыпотыр: соңғы 12 ай ішінде (2018 жылдыңақпаны мен 2019 жылдыңқаңтарыаралығында) зейнетақыактивтерініңтабыстылығы 11,3 пайызболса, осы кезеңде инфляция деңгейі 5,2 пайыздыкөрсетті.

            2019 жылдыңалғашқыайындасалымшылар мен алушылардыңшоттарынаүлестірілген таза инвестициялықтабыс 15,4 млрд теңгеболды. Бұлөткенжылдың осы кезеңіменсалыстырғанда 5,6 млрд теңгеге (немесе 57%-ға) жоғары. Инвестициялықтабыссалымшылар мен алушылардыңшоттарынакүнсайынесептеледі. Оныңкөлемішоттағыжинақақшаныңсомасынажәнеоғантүсетінжарналардыңмөлшері мен шотқатұрақтыаударылуынатәуелді.   

            Инвестициялықтабыстыесептеушарттызейнетақыбірлігінің (ШЗБ) құнынабайланысты. Әрбіржекезейнетақышотындағызейнетақыжинақтарытеңгедежәне осы шарттызейнетақыбірлігіндеесепкеалынады. ЗейнетақышотынатүскенәрбірзейнетақыжарнасыныңсомасынҚордағышарттызейнетақыбірлігінебөлуарқылы ШЗБ саны есептепшығарылады.

            Мысалы, Сіздіңжекезейнетақышотыңызға 10 000 теңгекөлеміндезейнетақыжарнасыкеліптүстіделік. 2019 жылдың 20 ақпанынақарай ШЗБ құны – 748теңге дейтінболсақ, Сіздіңшотыңызғаесептелетін ШЗБ саны 13,4 бірлікболады(10 000 теңге/ 748 теңге).

            2019 жылдың 21 ақпанындағыжағдайбойынша ШЗБ құны 750 теңгеболдыделік. Бұлреттешотқаесептелгенинвестициялықтабысескерілді. Енді осы күнгі ШЗБ санынесептепшығарукерек. Сіздіңшотыңызғаесептелген ШЗБ саны ШЗБ-ныңағымдағықұнынегізіндебылайшақайтабағаланады: 13,4 ШЗБ * 750 теңге = 10 050 теңге. ОсылайшаСіздіңзейнетақыжинақтарыңыз 2019 жылдың 21 ақпанынақарай 10 050 теңгеболады. Бұлреттезейнетақыжинақтарыинвестициялықтабыстан (50 теңге) жәнеесептелгенжарналардан (10 000 теңге) құралады.   

            Сонымензейнетақыжинақтарыинвестициялықтабыстыесептеугебайланыстыкөбейді. Соныңарқасында ШЗБ құны 2 теңгегеартты (750 теңге – 748 теңге). Зейнетақыжинақтары мен инвестициялықтабыстыңмөлшеріжарналардыңсомасы мен аударылукезеңінетәуелді. Сондықтанжарналардыжекезейнетақышотынауақытылыжәнетолықкөлемдеаударуөтемаңыздымәселе.

Хабарландыру

2050kz

Ауа райы

  • 1logo-1424.jpg
  • 2memkyzmet.jpg
  • 1348047368.jpg
  • 1349264193.gif
  • 1360515974.gif
  • 1366082058.gif
  • 1379961931.gif
  • 1380530965.gif
  • ruhani.jpg