Түлкібас ауданы әкімдігінің білім бөлімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы «Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық тағайындау қағидасын бекіту туралы» № 57 бұйрығы негізінде «Түлкібас ауд

Түлкібас ауданы әкімдігінің білім бөлімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы «Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық тағайындау қағидасын бекіту туралы» № 57 бұйрығы негізінде «Түлкібас ауд

        Түлкібас ауданы әкімдігінің білім бөлімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы «Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының басшыларын  конкурстық тағайындау қағидасын бекіту туралы»  № 57 бұйрығы негізінде  «Түлкібас ауданы әкімдігі білім бөлімінің   «Жаңаталап» шағын жинақты жалпы орта мектебі» (Жаңаталап ауылы) және «Аманкелді атындағы негізгі орта мектебі» (Аманкелді ауылы) коммуналдық мемлекеттік  мекемелерінің директорлары бос лауазымдарын иеленуге

                                                                    КОНКУРС   ЖАРИЯЛАЙДЫ:

       Конкурс өткізу мерзімі: Конкурстық комиссия осы хабарландыру баспасөз бетінде  жарияланғаннан кейін 7 жұмыс күні өткен соң  белгілейді.

      Конкурс өткізу орны: Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы, Т.Рысқұлов көшесі №201 үй, аудандық білім бөлімі

      Мемлекеттік орта білім беру мекемелері басшыларының лауазымына кандидаттардың Конкурсқа қатысуы үшін мыналар талап етіледі:

     1)жоғары педагогикалық білім.   

     2) педагогикалық жұмыс  өтілі  кемінде бес жыл, оның ішінде басқарушылық қызметте кемінде бір жыл; шағын жинақты мектепте педагогикалық жұмыс  өтілі  кемінде үш жыл, басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі талап етілмейді;

     3) бірінші немесе жоғары біліктілік санаты немесе «педагог-сарапшы», «педагог - зерттеуші», «шебер мұғалім»  санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, ЖОО және әдістемелік қызмет қызметкерлерін қоспағанда);

  4) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы

23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама ;

  5) соттылығы жоқ жоқ екені туралы анықтама;

      Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, «Неке және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының кодексін, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», Қазақстан Республикасының бала құқыктары туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», "Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы", "Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы", "Арнайы әлеуметтік қызмет туралы", "Кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтар мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы" Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді;  педагогика және психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, қаржы – шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек туралы, еңбекті қорғаудың ережелері мен нормаларын, санитарлық ережелер мен нормаларды;

       Лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының қызметін оның Жарғысына және басқа нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқару, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастыру, оқу жоспары мен  бағдарламаларының жұмыс жоспарын бекіту, жұртшылықпен және  ата – аналармен байланысты жүзеге асыру. Лауазымдық жалақысы жұмыс өтіліне сай 135537 теңгеден  151354 теңгеге дейін.

       Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

 1. Білім беруді басқару органы басшысы атына тұрғылықты тіркеу орнын, нақты тұратын жерін, байланыс телефондарын көрсетумен  қоса өтініш;
 2. жеке тұлғаны куәландыратын құжат көшірмесі;
 3.  білім туралы құжат көшірмесі;
 4. еңбек кітапшасының көшірмесі;
 5.  кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
 6. Ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан  өндірістік мінездеме;
 7. біліктілік санат немесе ғылыми дәрежесі туралы құжат көшірмесі;
 8. медициналық куәландырудан өтуі туралы құжат(Ф-086У);
 9. сотты болмағандығы туралы анықтама ұсынуы қажет.
 10. Мектепті дамытудың перспективалық жоспары

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері жұмыс орнының кадр қызметі немесе білім беру ұйымының жауапты қызметкері тарапынан куәландырады және мөрмен куәландырылады.Конкурсқа қатысушы бұдан басқа өзінің кәсіби  жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық  тәжірибесін қорытындылау, наградалары туралы қандайда болмасын деректі расталған ақпаратты ұсынуға құқылы.Құжаттар мына мекен-жайға тапсырылуы тиіс: индекс 161300, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы, Т.Рысқұлов көшесі 189 үй, 1-қабат, Халыққа қызмет көрсету орталығы. Құжаттарды қабылдау осы хабарландыру баспасөз бетінде мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланған күннен басталып 7 жұмыс күні мерзімі ішінде жүргізіледі.

Анықтама телефоны:  52-121, 52 – 947. Электрондық адресі: roo.tulkubas@mail.ru

                                                                                                                                                        

        В соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан  от 21 февралья 2012года

№ 57 «Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных учереждений среднего образования»

 Отдел образования акимата  Тюлькубасского  района 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С

на занятие вакантных должностей  директоров  коммунальных  государственных  учреждений     малокомплектной общей  средней школы «Жанаталап»  (с.Жанаталап)  и основной средней школы имени Аманкелды ( с.Аманкелды) отдела образования акимата Тюлькубасского района. 

Дата проведения конкурса: определяется комиссией  по истечении 7 рабочих дней со дня опубликования настоящего объявления.

Место проведения конкурса: Тюлькубасский район,с.Т.Рыскулова, ул.Т.Рыскулова №201, районный отдел образования.

Для участия в Конкурсе кандидатам на должность   руководителя государстенных учреждений среднего образования требуется:

   1) высшее педагогическое образование;

    2) стаж педагогической работы не менее пяти лет , из них на руководящих должностях  не менее одного года, в малокомплектной школе не менее трех лет педагогической работы, стаж работы на руководящей должности не требуется;

    3)наличие первой или высшей категории или  квалификационной категории  «педагог-эксперт», «педагог- исследователь»,«педагог- мастер» (за исключением государственных служащих, работников ВУЗов, методических служб);

   4) Справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утвержденииформ первичной медицинской документации организаций здравоохранения»

   5)Справка об отсутствии судимости

Должен знать:«Конституции Республики Казахстан», Законы Республики Казахстан «об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О противодействии коррупции», «О браке и семье», «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту», «О специальных социальных услугах», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и беспризорности», «Трудовой кодекс РК» и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования; основы педагогики и психологии; государственные общеобязательные стандарты образования; основы экономики, финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; санитарные правила и нормы.

Должностные обязанности: Руководит всеми видами деятельности организации образования в соответствии с ее уставом и другими нормативными правовыми актами. Совместно с советом учебного заведения, общественными организациями организует разработку и утверждение рабочих учебных планов и программ, календарных  графиков учебного процесса, правил внутренного распорядка. Осуществляет связь с общественностью, координирует работу с родителями.

Размер должностного оклада: от 135537  до 151354 тенге в зависимости от стажа работы.

Документы должны быть представлены по адресу: Туркестанская область,Тюлькубасский район  с.Т.Рыскулова, ул.Т.Рыскулова 189, 1-этаж, Центр по обслуживанию населения.Начало приема документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, со дня опубликования объявления на русском и на государственном языке. Окончание приема документов-по истечении 7 дней со дня опубликования объявления.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в конкурсе:

1) заявление на имя руководителя отдела образования  с указанием места прописки, фактического  места проживания, контактных телефонов;

2)копия документа, удостоверяющего личность;

3)копия документа об образовании;

4)копия трудовой книжки;

5)личный листок по учету кадров с фото;

6)производственную характеристику  с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;

7)копия документа о имеющейся квалификационной категории или ученой степени;

8)документ о прохождении медицинского освидетельствования

9) справка об отсутствии судимости;

10) Перспективный план развития школы

 Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются нотариально или кадровой службой 

с места работы. Кандидат на участие в конкурсе  предоставляет на рассмотрение комиссии любую документально подтвержденную информацию о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах.Телефон для справок 52-121,52-947; электронный адрес: roo.tulkubas@mail.ru  

Хабарландыру

2050kz

Ауа райы

 • 1logo-1424.jpg
 • 2memkyzmet.jpg
 • 1348047368.jpg
 • 1349264193.gif
 • 1360515974.gif
 • 1366082058.gif
 • 1379961931.gif
 • 1380530965.gif
 • ruhani.jpg